CDNA Nieuwsberichten

Besluiten CDNA-wintervergadering 2022

1 maart 2022  ·  Vincent van der Spek, Eddy Nieuwstraten & CDNA

Op 16 februari vond de jaarlijkswintervergadering plaats.

Grijze Wouw niet langer beoordeeld

De CDNA hanteert als definitie van de te beoordelen soorten dat de (onder)soort gemiddeld minder dan twee keer per jaar in de laatste 30 jaar in Nederland isv astgesteld. Grijze Wouw wordt op basis van deze criteria met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 niet meer beoordeeld. In 1992-2021 waren er 72 gevallen, wat zorgt voor een gemiddelde van 2.4 per jaar. Deze verandering is het gevolg van de recente toename in de zuidelijke broedgebieden en de gestage noordwaartse uitbreiding van het areaal. 68 van de 72 van de gevallen stammen dan ook uit 2012-2021, dus het jaargemiddelde in de laatste decade ligt op liefst 6.8. Door de recente ontwikkelingen wordt niet verwacht dat er op korte termijn verandering in die toename komt. Alpengierzwaluw (61 gevallen in 1992-2021) en Kortteenleeuwerik (65) zouden 'op basis van de getallen' eveneens afgevoerd kunnen worden, maar de commissie heeft besloten de situatie van deze soorten nog wat langer aan te kijken. Ondanks de enorm toegenomen waarnemersdichtheid en de mate waarin vogels in beeld of geluid worden vastgelegd, is het aantal waarnemingen nog niet zo overtuigend gestegen dat een voorkomen van gemiddeld meer dan twee per jaar bestendigd lijkt.

Stand van zaken verkenning categorieën

Voor achtergrondinformatie over deze verkenning, zie Verkenning argumenten categorieën Nederlandse vogellijst - Dutch Avifauna.

Inmiddels is een serie binnenlandse betrokkenen gesproken, wat waardevolle en open gesprekken opleverde. Er worden nog enkele mensen benaderd. Daarnaast wordt gewerkt aan een enquête voor andere Europese zeldzaamhedencommissies. Met deze enquête zal informatie verzameld worden over de werkwijze van beoordelen van de status van vogels en het door hun gehanteerde categorieënsysteem.

Richtlijnen voor soorten die per schip worden aangevoerd

Tijdens de vergadering zijn richtlijnen vastgesteld voor het beoordelen van de status van soorten in relatie tot de mogelijkheid dat ze per schip zijn aangevoerd. De vastgestelde tekst die aan het handboek zal worden toegevoegd (onder 2.6 wilde versus niet-wilde herkomst), luidt:

M.b.t.soorten die (mogelijk) per schip worden aangevoerd zullen gevallen als wild worden beschouwd als:

(1) er geen concrete aanwijzingen zijn dat (vrijwel) de hele reis vanuit het natuurlijke herkomstgebied mogelijk is gemaakt door verblijf op een schip('ship-assisted'), én

(2) er geen concrete aanwijzingen zijn dat overleving op het schip geholpen is door een gerichte menselijke actie (bijvoorbeeld voeren of (tijdelijk) in de vrijheid beperken), én

(3) het waarschijnlijk wordt geacht dat de soort de reis naar Nederland op eigen kracht kan volbrengen.

Wisselingen samenstelling commissie

Zoals eerder aangekondigd staan er dit voorjaar twee personeelswisselingen op stapel. Zowel James Lidster (vanaf 1 april) als Christian Brinkman (vanaf 1juni) stoppen na 7,5 jaar lidmaatschap. De CDNA is verheugd te melden dat Nils van Duivendijk en Enno Ebels de vrijgekomen stoelen zullen vullen. James en Christian hebben beiden op hun eigen wijze een bijzondere inbreng geleverd aan het commissiewerk. James blijkt keer op keer vogelinformatie op te duikelen die de anderen nog niet op het netvlies hadden. Daarnaast is zijn netwerk in Europa ongekend: bedenk een expert en hij lijkt die persoonlijk te kennen. James heeft aangegeven na zijn vertrek nog mee te werken aan het jaarverslag van 2021, waar wij zeer blij mee zijn: hij heeft de gave om details aan te scherpen die anderen missen.  Als Christian zich vastbijt in een dossier is zijn scherpe oog voor het verenkleed van grote meerwaarde in de besluiten. Dat is vaak met betrekking tot rui, maar er kan ook zomaar een mini-college over iets totaal anders volgen, zoals de technische kant van fotografische effecten - om een voorbeeld te noemen. Beiden zullen ze gemist worden en we bedanken ze van harte voor hun jarenlange inzet. De vervanging is gelukkig ingoede handen, met de toevoeging van twee zwaargewichten. Nils is een internationaal erkende determinatie-expert met een reeks boeken en artikelen op zijn palmares. Hij was eerder lid van de commissie, maar stopte voortijdig om te werken aan zijn magnum opus: Handboek Europese Vogels. Nu zijn boek later dit jaar verschijnt, heeft hij weer ruimte om veel van de daarin beschreven kenmerken toe te passen bij het beoordelen van zeldzaamheden. Enno Ebels was van 1993 tot en met 2017 adjunct-hoofdredacteur van Dutch Birding. Hij publiceerde veel artikelen, met name over het voorkomen van zeldzame vogels en over determinatie: de kerntaken van de commissie. Het is bijna verbazingwekkend dat hij nooit eerder lid van de commissie was. Met het vertrek van James raakt ook de functie van penningmeester vacant. Die zal ingevuld worden door Rinse van der Vliet.