CDNA Nieuwsberichten

CDNA mededelingen wintervergadering 2015

2 januari 2017  ·  Rob van Bemmelen & Nils van Duivendijk

Op zaterdag 24 januari 2015 hield de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) haar wintervergadering, waarin onder andere de volgende punten aan de orde kwamen en de volgende besluiten werden genomen.

Als nieuwe leden zijn Christian Brinkman en James Lidster geïnstalleerd. In augustus 2015 zal Rob van Bemmelen na 6.5 jaar afzwaaien als lid. Tot die tijd neemt Rob de rol van secretaris over van Willem van Rijswijk, die in januari de commissie verliet. Diederik Kok is als opvolger gekozen en zal op de komende zomervergadering worden geïnstalleerd.

Na de afgeronde en gepubliceerde herroulatie van de gevallen van Westelijke Baardgrasmus Sylvia inornata en Balkanbaardgrasmus S cantillans (Dutch Birding 36: 394-411, 2014) wordt ook het enige geval van Moltoni's Baardgrasmus S subalpina in herroulatie genomen, omdat is gebleken dat in ieder geval ook Balkanbaardgrasmus een ratelende roep kan laten horen. Er wordt onderzocht of de huidige status van Grote Canadese Gans Branta canadensis gehandhaafd moet worden of dat een vergelijkbare behandeling mogelijk is als bij Kleine Canadese Gans B hutchinsii, waarbij alleen ondersoorten die geacht worden op eigen kracht Nederland te bereiken worden beoordeeld. Naar aanleiding van de waarneming van een Amerikaanse Torenvalk Falco sparverius op Texel, Noord-Holland, op 19 mei 2014 (Dutch Birding 36: 205, plaat 258, 285, plaat 375, 2014) is de status van deze soort in Europa onderzocht. Geconcludeerd wordt dat het grote aantal bewezen escapes (waarvan ook enkele in Nederland) vereist dat waarnemingen van deze soort worden getoetst aan de criteria van de 'omgekeerde bewijslast'. De waarneming van Texel voldoet daar niet aan en is daarom niet aanvaardbaar. Besloten is dat waarnemingen van oostelijke taxa uit het gele kwikstaart Motacilla-complex aanvaard kunnen worden als ‘oostelijke gele kwikstaart’ M tschutschensis/plexa (cf Dutch Birding 36: 295-311, 2014).

Er zijn verschillende mutaties doorgevoerd voor wat betreft de lijst van te beoordelen taxa. In aanvulling op de eerder aangekondigde af te voeren soorten per 1 januari 2015 (Dutch Birding 36: 340, 2014), wordt ook Siberische Boompieper Anthus hodgsoni vanaf die datum niet meer beoordeeld. Onder meer als gevolg van de invasie in het najaar van 2012 en de nieuwe kennis met betrekking tot de herkenning van vluchtroepjes van deze soort is het aantal aanvaardbare gevallen sterk gestegen. Samenvallend met het verdwijnen van Kuifleeuwerik Galerida cristata als broedvogel in Nederland wordt deze soort per 1 januari 2015 aan de lijst van beoordeelsoorten toegevoegd. Naast het kleine aantal broedgevallen of territoriale exemplaren zijn er nauwelijks gedocumenteerde waarnemingen in de afgelopen jaren. De verwachting is dat de negatieve trend zich doorzet. Voor Notenkraker Nucifraga caryocatactes wordt de noodzaak tot plaatsing op de lijst van beoordeelsoorten onderzocht.

Roodborstlijster Turdus migratorius (Heemskerk, Noord-Holland, 27 april 2014; Dutch Birding 36: 219-220, 2014) en Humes Braamsluiper Sylvia althaea zijn als nieuwe soorten voor Nederland bekrachtigd. Van Humes Braamsluiper zijn inmiddels zes Siberische Braamsluipers S a blythi (in 2008, 2012 en 2013 (vier)) en één Vale Braamsluiper S a halimodendri (Vinkhuizen, Groningen, van 31 december 2005 tot 12 april 2006 en 2 november 2006 tot 7 april 2007) aanvaard en gepubliceerd (cf Dutch Birding 36: 365-393, 2014), maar de soort was nog niet officieel bekrachtigd. Huiskraai Corvus splendens is als 'ship-assisted arrival' van de Nederlandse lijst. De CDNA oordeelt thans dat de uitzonderingspositie (cf Dutch Birding 17: 256-257, 1995) niet (meer) goed houdbaar is. De CDNA wil benadrukken dat deze beslissing losstaat van de door de overheid geïnitieerde uitroeiing van de populatie te Hoek van Holland, Zuid-Holland.