CDNA Nieuwsberichten

CDNA-mededelingen: toelichting recente besluiten

4 juli 2020  ·  Vincent van der Spek & CDNA

Kuhls Pijlstormvogel diverse locaties langs de kust in oktober 2018: aanvaard.

De Kuhls Pijlstormvogel die op  25 oktober 2018 op verschillende locaties langs de Noordzeekust werd gezien, is na vier stemronden aanvaard. Het betreft de eerste op soortniveau aanvaarde veldwaarneming van een Kuhls/Scopoli’s Pijlstormvogel in Nederland. De determinatie is binnen de CDNA uitvoerig bediscussieerd en er is tevens input gevraagd van buitenlandse zeevogelexperts. Daarbij waren zowel de geraadpleegde experts als commissieleden verdeeld over de vraag of op basis van uitsluitend het beeldmateriaal Scopoli’s met zekerheid was uitgesloten. Uiteindelijk heeft een analyse van het beeldmateriaal in combinatie met het in het veld waargenomen handpenpatroon de doorslag gegeven. Hierbij heeft de commissie laten meewegen dat de vogel vrij lang onder gunstige omstandigheden en met uitstekende optische apparatuur kon worden gezien. De beschrijving van de handpennen was gedetailleerd en pro-Kuhls. Op dit punt was er bij de commissie nog wel discussie dat deze beschrijving afkomstig was van slechts één van de ca. 20 aanwezige waarnemers op Westkapelle (waar de vogel het beste werd gezien). In de besluitvorming werd in beperkte mate meegewogen dat Kuhls de meest waarschijnlijke optie is in de Noordzee, in combinatie met het feit dat slechts een minderheid van Scopoli’s een handpenpatroon heeft wat dat van Kuhls benadert. Dit geval illustreert dat geschreven documentatie ook in deze tijd van fotografie, video en geluidsopnamen een essentiële aanvulling kan vormen, en dat het bij soorten met moeilijk waarneembare kenmerken van belang is duidelijk te maken – bijvoorbeeld door separate beschrijvingen – wat precies door hoeveel waarnemers is gezien.

Groene Fitis Vlaardingen in juni 2019: aanvaard

De Groene Fitis van 24  juni 2019 te Vlaardingen is als nieuwe soort voor Nederland aanvaard. Het betreft in meerdere opzichten een uniek geval: een eerst voor Nederland, maar ook uniek omdat de commissie niet eerder een dossier kreeg van een nieuwe soort voor Nederland waarop het aspect geluid zo uitvoerig en overtuigend een rol speelde bij de determinatie. De indiening was kwalitatief misschien wel de beste van heel 2019. En dat terwijl de geluidenexpert die de indiening verzorgde de vogel zelf niet eens heeft waargenomen! In het dossier werden minutieuze vergelijkingen gepresenteerd van de verschillende elementen van zowel de zang als de roep met verwante taxa. Hoewel de vogel uiteindelijk nauwelijks is gezien, was deze uitvoerige analyse van de geluiden (ruim) voldoende overtuigend. Meer informatie over dit geval is te vinden op de website van The Sound Approach.