CDNA Nieuwsberichten

Belangrijkste besluiten CDNA-zomervergadering 2019

15 september 2019  ·  Eddy Nieuwstraten & Vincent van der Spek, namens de CDNA

CDNA-zomervergadering 2019
Op 28 juli jl. waren 7 van de 8 stemmende leden van de CDNA in Nijmegen bijeen voor de zomervergadering CDNA 2019. 

CDNA- Jaarverslag
Er is gesproken over de opzet en inhoud van het CDNA-jaarverslag. Het volgende jaarverslag zal in details en opmaak afwijken van voorgaande verslagen in de hoop dat hiermee de leesbaarheid wordt vergroot. De kernredactie van DB heeft positief op de voorstellen gereageerd. 

cDNA-protocol
Moleculair onderzoek, meestal op basis van DNA, vormt in toenemende mate een instrument om te komen tot determinatie van zeldzame vogels. Tot op heden beschikt de CDNA meestal alleen over de conclusie van dergelijk onderzoek; de voorafgaande procedure is vaak een ‘black box’. Dit maakt het lastig of onmogelijk om achteraf na te gaan of conclusies op basis van moleculair onderzoek gerechtvaardigd zijn. Tijdens de vergadering is een notitie besproken die beschrijft wat de CDNA verlangt van een indiening met/op basis van DNA-gegevens. De notitie zal spoedig worden vastgesteld en opgenomen in het CDNA-handboek. 

Versnellen behandeling “ijskast”-gevallen 
“IJskastgevallen” zijn gevallen waarover de CDNA definitieve besluitvorming heeft uitgesteld, vaak in afwachting van nader onderzoek. Tijdens de laatste vergadering zijn trekkers aangewezen om in beeld te brengen hoe besluitvorming over deze gevallen versneld kan worden. 

Toendraslechtvalken:
Er is momenteel te veel onduidelijkheid over de kleedkenmerken, distributie en zelfs de validiteit van het taxon calidus.In beide verspreidingsgebieden broeden bijv. vogels die lijken op het taxon uit het andere verspreidingsgebied. Besloten is om de huidige ijskastgevallen niet te aanvaarden. Dit geldt ook voor twee in Nederland waargenomen gezenderde vogels, die afkomstig zijn uit een overgangsgebied. Nieuwe gevallen van dit taxon zullen niet in behandeling worden genomen. 

Kumliens Meeuw Bergen 2015:
Deze vogel wordt met enkele specifieke vragen voorgelegd aan enkele binnen- en buitenlandse experts: de huidige visie van de commissie is dat er voor nu te veel onzekerheid resteert. Dit geval blijft in de ijskast. 

Amoerroodstuitzwaluw Velsen 2013: 
Het destijds gewenste aanvullende balgenonderzoek is al enige tijd geleden afgerond. Het geval uit 2013 is weer in roulatie gebracht.

Oostelijke blonde tapuit Westkapelle 2014: 
het gewenste DNA-onderzoek naar de vogel is uitgevoerd. Het geval wordt verplaatst naar de verzamelronde tot de DNA-gegevens (conform ons nieuwe DNA-protocol) beschikbaar zijn gesteld.

Braamsluipers:
Er is na jaren studie nog steeds geen zicht op betrouwbare criteria voor de veldherkenning van oostelijke braamsluipertaxa. In de ijskast bevinden zich momenteel alleen gevallen die als veldwaarnemingen zijn ingediend. Deze zullen formeel nog in procedure worden gebracht en op basis van gebrek aan richtlijnen moeten worden afgewezen. Nieuwe waarnemingen zonder DNA worden niet in behandeling genomen.

Alle waarnemingen van Braamsluiper waarvan DNA is afgenomen zullen, net als vergelijkbare andere gevallen in de verzamelronde blijven totdat DNA-onderzoek is afgerond en (conform nieuwe DNA-protocol) deze informatie aan de CDNA beschikbaar is gesteld. 

Oostelijke gele kwikstaart
Er is bepaald hoe om te gaan met taxonomie in relatie tot determinatie. Een ingediend geval van 2008 krijgt hierbij een vierde ronde, om de stemming goed af te ronden.

Digitalisering archief
Een deel van het archief is gedigitaliseerd door de archivaris, maar het blijkt een uitermate tijdrovende klus. Er wordt gezocht naar alternatieven. Voorlopig wordt in het huidige tempo doorgewerkt en worden op aanvraag van stemmende leden oude dossiers gedigitaliseerd, bijv. voor herroulaties. 

Personele zaken
De eerste termijn van Eddy Nieuwstraten is afgelopen. Er wordt unaniem ingestemd met verlenging. 


Eddy Nieuwstraten & Vincent van der Spek, namens de CDNA