CDNA Nieuwsberichten

Uitkomsten CDNA-vergadering 2

1 april 2016  ·  Dick Groenendijk, Arjan Ovaa & Willem van Rijswijk

2/2

Kokardezaagbek
Er is gesproken over de vraag of Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus nog te beoordelen is nu recent een mogelijk broedgeval is vermeld in een SOVON-rapport. Omdat dit broedgeval niet overtuigend werd gedocu­menteerd (er zijn bijvoorbeeld geen foto’s), zal de CDNA deze soort vooralsnog blijven beoordelen volgens de huidige criteria (met de ‘omgekeerde bewijslast’, waarbij het ontbreken van een ‘gevangenschapsring’ fotografisch dient te worden vastgelegd). Mocht er verandering komen in de situatie (bijvoorbeeld als er goed gedocumenteerde broedgevallen bekend worden) dan zal de status opnieuw worden bekeken.

Roze Pelikaan

Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus wordt met ingang van 1 januari 2013 toegevoegd aan de lijst van soorten waarvoor de ‘omgekeerde bewijslast’ geldt; gevallen van voor 1 januari 2013 worden niet herzien.

Jufferkraanvogel

Als aanvulling op een eerder genomen besluit zullen van Juffer­kraan­vogel Grus virgo alle gevallen alsmede afgewezen waarnemingen opnieuw worden beoordeeld. Dit komt voort uit nieuwe informatie over een aantal aanvaarde en afgewezen vogels die laat zien dat vergelijkbare waarnemingen op verschillende wijze zijn beoordeeld.

Kumliens Meeuw

In het licht van de toegenomen kennis over de determinatie van Kumliens Meeuw Larus glaucoides kumlieni en donkere Kleine Burgemeesters L g glaucoides is besloten het eerste geval van Kumliens Meeuw (Terschelling, Fries­land, januari 2005; Dutch Birding 27: 152-154, 2005, 31: 17-19, 2009) opnieuw in roulatie te brengen.

Kleinst Waterhoen

De CDNA neemt alle bevindingen over van het door Justin Jansen en Gerald Oreel verrichte onderzoek ten behoeve van de herziening van Kleinst Waterhoen Porzana pusilla (deze soort werd alleen in 1976-2006 beoordeeld; de soort werd bij de herziening van de Neder­landse Avifaunistische Lijst door de CDNA overgeslagen (cf Limosa 58: 65-72 1985, Dutch Birding 18: 157-202, 1996) en de opsomming in Avifauna van Neder­land 1 (1999, 2001) was derhalve provisorisch).

Siberische Tjiftjaf

Nadat de resultaten van het onderzoek in een artikel in Dutch Birding zijn gepubliceerd zullen ze tevens in een CDNA-jaarverslag worden verwerkt. Uit een artikel in Dutch Birding 34: 386-392, 2012, over Siberische Tjiftjaf Phyllo­scopus collybita tristis blijkt dat dit taxon te ‘talrijk’ is om nog te worden beoordeeld; de CDNA zal geen gevallen meer behandelen van na 1 januari 2012.

Siberische Boompieper

Omdat er (nog) geen onderzoek is gepubliceerd waaruit blijkt dat roepjes van Siberische Boompieper Anthus hodgsoni en Boompieper A trivialis met zekerheid zijn te onderscheiden, is besloten om de op dit moment roulerende ‘geluidsgevallen’ voorlopig aan te houden.

Roodsterblauwborst

Met betrekking tot Roodsterblauwborst Luscinia svecica svecica is op basis van een uitgebreide analyse besloten om alleen de gevallen uit april en het najaar opnieuw te beoordelen.

Huiskraai

Vanwege de berichten over het op last van de Provincie Zuid-Holland uitroeien van Huiskraaien Corvus splendens te Hoek van Holland, Zuid-Holland, was er discussie of de CDNA de status van de soort zou moeten herzien (‘exoot’ in plaats van ‘voormalige dwaalgast en nu inheemse broedvogel in zeer klein aantal’). Besloten is de status niet te wijzigen en de lijn aan te houden van de vergadering van augustus 2011 toen dat besluit in een brief aan de Commissie Invasieve Exoten werd meegedeeld.