CDNA Nieuwsberichten

Recente CDNA-besluiten deel 1

1 april 2016  ·  Dick Groenendijk, Arjan Ovaa & Willem van Rijswijk

Op de wintervergadering van 25 februari 2012 te Santpoort-Zuid, Noord-Holland, zijn de volgende punten aan de orde gekomen en besluiten genomen. Frank Neijts moet zijn lidmaatschap helaas vanwege gezondheidsredenen vroegtijdig beëindigen. Zijn opvolger wordt Nils van Duivendijk, die daarmee een ‘comeback’ in de commissie maakt. De termijn van Max Berlijn als archivaris verloopt in 2013. De overgang naar het digitale roulatiesysteem is een geschikt moment om het stokje over te geven. Marcel Haas is bereid gevonden om de taken van Max reeds in de loop van 2012 over te nemen. Jeroen van Vianen en Steven Wytema lichtten op de vergadering de stand van zaken toe met betrekking tot de Digitale Avifauna. Alle gevallen tot en met 2010 zijn inmiddels ingevoerd; aan de gevallen van 2011 wordt ook gewerkt (omdat die nog niet in een jaarverslag zijn gepubliceerd krijgen ze een aparte status). Voor de digitale roulatie is ondertussen een protocol geschreven en naar verwachting is in mei-juni de testversie gereed; het systeem wordt vervolgens tot eind 2012 getest en geoptimaliseerd zodat er vanaf 1 januari 2013 volledig digitaal kan worden gewerkt.

Ten aanzien van meldingen van overvliegende vogels die alleen werden gehoord en waarvan alleen een geluidsopname beschikbaar is, staat te lezen in het Handboek CDNA (zie www.dutchbirding.nl): Een geval waarbij de documentatie enkel bestaat uit een geluidsopname bij een slechts overvliegende vogel komt in principe niet voor aanvaarding in aanmerking. In gevallen van roepende overvliegende vogels dient de vogel in kwestie zodanig beschreven of gefotografeerd te zijn dat dit de determinatie ondersteunt waarbij de geluids­opname als doorslaggevend kan worden gezien’.Er is besloten om deze regel te versoepelen en uit het handboek te verwijderen. Dit betekent dat vogels waarvan alleen een geluidsopname is gemaakt (zonder dat de vogel zelf is gezien) voor aanvaarding in aanmerking kunnen komen. Wel geldt dat er sprake moet zijn van een duidelijke opname met een diagnostische roep en dat het zeker moet zijn dat het geluid niet afkomstig is van een geluidsdrager. Dit zal uiteraard van geval tot geval kritisch beoordeeld worden.

De herroulaties van Bronskopeend Anas falcata, Juffer­kraanvogel Grus virgo,Roodsterblauwborst L svecica svecica en bergfluiter P bonelli/orientalis (exemplaren waarvan de zang is opgenomen) zijn nog gaande. De afgelopen wintermet veel Kleine Burgemeesters Larus glaucoides heeft veel kennis opgeleverd over de kleedvariatie bij nominaat Kleine L g glaucoides. Omdat gebleken is dat vooral tweede-winter exemplaren zeer variabel en behoorlijk donker kunnen zijn, is het uitsluiten van Kumliens Meeuw L g kumlieni complexer dan misschien voorheen werd gedacht. Gedetailleerde beschrijvingen en foto’s of videobeelden van de tekening van de buitenste handpennen zijn daarbij cruciaal. Op basis van deze kennis is besloten om te onderzoeken of herroulatie van de eerste Kumliens (Terschelling, Fries­land, 30 januari 2005; cf Dutch Birding 31: 17-19, 2009) gewenst is. Naar aanleiding van het artikel over criteria voor veldherkenning van tweede-kalenderjaar Baltische Mantelmeeuw L graellsii fuscus (Dutch Birding 33: 304-311, 2011) is afgesproken de aanbevelingen op de volgende vergadering te behandelen. Indien de CDNA accoord gaat, zal een aantal oude waarnemingen van vogels zonder (kleur)ring alsnog of opnieuw beoordeeld worden en zouden in de toekomst ook waarnemingen van ongeringde vogels kans op aanvaarding maken.