CDNA Nieuwsberichten

CDNA mededelingen 23 augustus 2015

1 april 2016  ·  Sander Bot & CDNA

Op zondag 23 augustus 2015 hield de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) haar zomervergadering in Haren, Groningen, waarin onder meer de volgende punten aan de orde kwamen en de volgende besluiten werden genomen.

Per 1 april is Nils van Duivendijk gestopt als voorzitter en als stemmend lid. Sander Bot heeft zijn taak van voorzitter overgenomen. Om Sanders werklast te beperken stopt hij met het stemmen op gevallen en wordt dus een niet-stemmend lid. Rob van Bemmelen is per 1 augustus gestopt als commissielid. Er waren daarom drie vacante posities voor stemmend lid en deze zijn opgevuld door Diederik Kok, Eddy Nieuwstraten en Vincent van der Spek. In de komende maanden wordt bekeken wie de secretarisrol op zich neemt.

Er is behoefte om het beleid ten aanzien van Lammergier Gypaetus barbatus te herzien. De redenen zijn nieuwe publicaties over zwerfgedrag van wilde en geherintroduceerde populaties en nieuwe waarnemingen (waaronder een exemplaar zonder ringen of markeringen) in 2015. Samen met de al beschikbare informatie wordt voor komende vergadering gewerkt aan een voorstel hoe om te gaan met de status van deze soort. Het reeds roulerende geval van 5 mei 2015 op de Sallandse Heuvelrug, Overijssel (en 8 en 9 mei waargenomen nabij de Lauwersmeer in Friesland en Groningen), wordt totdat het beleid is vastgesteld ‘in de koelkast geplaatst’.

Onderzoek naar de noodzaak om Notenkraker Nucifraga caryocatactes macrorynchos terug op de lijst van te beoordelen soorten te zetten is afgerond met als resultaat het besluit dat beoordeling (nog) niet nodig is. Diksnavelnotenkraker N c caryocatactes blijft wel een beoordeeltaxon. Er zijn geen andere taxa die worden opgevoerd of afgevoerd van de lijst van te beoordelen soorten. Wel is afgesproken dat niet strak naar het gemiddelde aantal gevallen (twee) per jaar in de laatste 30 jaar regel wordt gekeken en dat soms daarvan wordt afgeweken, zoals dat recent is gebeurd bij Kuifleeuwerik Galerida cristata.

Het logo van de CDNA betreft een Terekruiter Xenus cinereus. De ontwerper kon zich destijds (jaren 1970) waarschijnlijk niet voorstellen dat de soort ooit te talrijk zou worden voor een beoordeelsoort, wat sinds 2015 toch echt een feit is. Onderzocht wordt wie een nieuw logo zou willen ontwerpen, met een soort die hopelijk niet aan sterke inflatie onderhevig zal zijn.

De Afrikaanse Woestijngrasmus Sylvia deserti die vanaf 12 november 2014 bij Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, verbleef is bekrachtigd als nieuwe soort voor Nederland. De einddatum is vastgesteld op 9 december 2014. Ook Stejnegers Roodborsttapuit Saxicola stejnegeri is bekrachtigd als nieuwe soort voor Nederland, op basis van het geval van 8-23 oktober 2012 op Texel, Noord-Holland; een bijzondere nieuwe soort omdat het individu pas werd gedetermineerd na eerst in een nacht linea recta naar Dorset, Engeland, te zijn gevlogen, daar te zijn gevangen en op DNA te zijn geanalyseerd. Een IJslandse Koperwiek Turdus iliacus coburni van 25 oktober tot 4 november 2014 op Vlieland, Friesland, is als nieuwe ondersoort bekrachtigd