13, 15 · 0 · 0

Steppehoen

CDNA beoordeelsoort: ja

Syrrhaptes paradoxus  ·  Pallas's Sandgrouse

Broedt en overwintert in steppegebieden van Kaspisch gebied en Kirgizië tot Mantsjoerije; soms invasies west tot in West-Europa en oost tot in Japan.

Voormalige onregelmatige broedvogel met broedgevallen na invasies in 1863 en 1888. Invasies van 100en vogels traden op in 1863-64 en, de grootste, in 1888-89. Beide invasies werden voor het eerst zichtbaar in mei en duurden tot in het volgende jaar. Elders in Europa kwamen eveneens in mei 1863 en in mei 1888 grote invasies voor. Behalve in Nederland waren er ook broedpogingen in België, Brittannië, Denemarken, Duitsland en Zweden, vooral na mei 1888. De oorzaken van de invasies zijn niet bekend maar kunnen te maken hebben gehad met voedselgebrek in de broedgebieden. Het geval in 1908 was ook ten tijde van een invasie in West-Europa (Cramp 1985). Na 1908 kwamen geen grote invasies meer voor ofschoon wel enkele exemplaren in Nederland werden opgemerkt van eind november tot eind december 1964 en van midden-mei tot begin september 1969. In deze beide perioden werden ook exemplaren gezien in Brittannië (één in Kent in december 1964, één in Shetland in mei 1969 en twee in Northumberland op 5-6 september 1969; Dymond et al 1989). De vogel van december 1972 dient waarschijnlijk niet als wilde vogel te worden beschouwd maar als een exemplaar afkomstig van illegale invoer ten behoeve van jacht of kweek (Kees Roselaar in litt). 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

Steppehoen Eric Menkveld, Texel (NH), 3 september 1969
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats